<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10937819\x26blogName\x3dflorante+at+laura\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://florante-at-laura.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://florante-at-laura.blogspot.com/\x26vt\x3d3327023731965761029', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <body bgcolor="black">[[ PagPaghahandog kay Selya ]]

"Sa anumang gawain daig pa ang pagiging maagap"

Sa pag-iisa ni Balagtas ay bumabalik sa kanyang isipan ang masasaya at malulungkot na karanasan niya kapiling si Selya. Si Selya na naging dahilan ng pagdurusa niya sa piitan, na kung maagap lamang siya, maaaring sa sandaling ito kapiling niyaang kanayng sinisinta at hindi na ito naagaw ni Nanong Kapule.
Sa kanyang paggunita sa nakaraang araw ay napapaiyak na lamang ang binata at dahil sa malabis na kalungkutan, nalikha niya ang tula at ito’y buong pagmamahal niyang iniaalay sa dalaga. Pakiusap niya sa dilag na sana’y basahin niya ito at kahit na laitin nito ang tula, lakingtuwa at pasasalamat pa rin ni Kiko dahil pinag-ukulan ito ng panahon ni Selya.